Cum arată în 2018 situația absorbției fondurilor europene în România?

Articol dezvoltat pentru revista FwdBV.

Uniunea Europeană urmărește reducerea disparităților de dezvoltare dintre statele membre, în vederea îmbunătățirii Pieței Unice Europene.

Fondurile structurale reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente pentru care România a rămas eligibilă și în a doua perioadă programare, 2014-2020. Pentru această perioadă, țara noastră are alocate apoximativ 33 miliarde de euro, repartizate, conform planului de alocare publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, astfel:

  • FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) – 11,2 mld euro;
  • FC (Fondul de Coeziune) – 8,1 mld euro;
  • FSE (Fondul Social European) – 4,7 mld. euro;
  • PAC (Politica agricolă comună) – 8,127 mld euro – pilonul II (la care se adaugă 12,529 mld euro aferente pilonului I);
  • Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime – 0,17 mld euro;
  • Fondul European pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – 0,41 mld euro.

Bugetul total alocat țării noastre este organizat pe mai multe Programe Operaționale, fiecare dintre ele vizând un anumit sector de activitate și finanțare.

Astăzi ne oprim atenția asupra programelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI), pentru a analiza care este stadiul de implementare al acestor programe la începutul anului 2018, deci, la mai bine de jumătate din perioada de programare 2014-2020.

Pe baza datelor comunicate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) constatăm că rata de absorție efectivă a fondurilor până în prezent este de 10,01% din totalul bugetar alocat, respectiv 3,09 mld. euro reprezentând rambursări de la Comisia Eruopeană.

Dacă nu luăm în calcul Programele Operaționale care vizează mediul rural, pescuit și afaceri maritime (respectiv PNDR și POPAM), vom constata că absorbția efectivă a fondurilor este de doar 4,83%.

Bugetul este programat pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea de prelungire a lucrărilor pe încă 3 ani de zile. Perioada de programare 2017-2013 s-a finalizat cu o rată de absorbție de 91%, grad de absorbție realizat cu eforturi mari, atât din partea beneficiarilor, cât și al autorităților publice.

Situația pe principalele Programe Operaționale care însumează actualul grad de absorbție de 10,01%. se prezintă astfel:

Program Operațional (PO) Obiectivul Programului Operațional Bugetul alocat UE (mil. Euro)  Plăți realizate către beneficiari în cadrul programului operațional (% din alocare) * Ramursări de la CE – Rata de absorție efectivă (% din alcoare) *
POCU – PO Capital Uman Programul urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. 4.371,96 0,59% (~25 mil €) 0,00%
POC – PO Competitivitate Programul  contribuie la creşterea competitivităţii şi la dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului, securităţii şi utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) şi prin consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării (CDI). 1.329,79 11,49% (~152 mil €) 4,45% (~ 59 mil €)
POIM – PO Infrastructură Mare Programul urmărește dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale. 9.418,52 10,36% (~974 mil €) 9,11% (~858 mil €)
POAT – PO Asistență Tehnică Programul urmărește asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităților împărțite între Statele Membre şi Comisia Europeană. 212,77 23,32% (~49 mil €) 20,96% (~44 mil €)
POR – PO Regional Programul își propune creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 6.600,00 0,81% (~53 mil €) 0,37% (~24 mil €)
POCA – PO Capacitate Administrativă Programul promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate. 553,19 4,59% (~25 mil €) 3,74% (~20 mil €)
PO IIMM - Programul urmărește înlesnirea accesului la finanțare al IMM-urilor din România, în vederea creșterii productivițății, inovării și a capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale. Prin acest PO, mai multe IMM-uri beneficiază de resurse europene în condiții avantajoase, cum ar fi rate ale dobânzilor reduse și cerințe îmbunătățite pentru colaterale. 100,00 93,09% (~93 mil €) 93,09% (~93 mil €)
PNDR  - Programul Național de Dezvoltare Rurală Programul urmărește acordarea de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. 8.127,99 26,34% (~2.141 mil €) 24,50% (1.991 mil €)
POPAM – PO Pescuit și Afaceri Maritime Programul își propune creșterea producției în acvacultură și procesare, precum și creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești. 168,42 8,84% (~14 mil €) 5,81% (~ 9 mil €)
Total FESI N/A 30.882,64 mil 11,44% -  ~ 3.532,23 mil. 10,01% - ~ 3.091,52 mil.

Conform comunicării și datelor MDRAPFE din 19.01.2018

Concluzii

Observăm că cele mai reduse rate de absorbție le avem pe programe elementare pentru mediul privat, precum este PO Regional cu 0,73%, PO Capital Uman cu 0,00% sau PO Competitivitate cu 4,45%.

Situația este mai bună în ceea ce privește mediul rural, PO de Dezvoltare Rurală având o rată de absorbție de 24,50%.

În ceea ce privește domeniul public, un grad îngrijorător al nivelului de absorbție îl observăm pentru PO Infrastructură Mare, cu 9,11%. Sub acest program intră inclusiv dezvoltarea infrastructurii de transport, care a avut cele mai mari pierderi de absorbție și în perioada de programare 2017-2013.

Nevoia de accelerare a gradului de absorbție a fondurilor europene este una stringentă în prezent, 2018 fiind un an decisiv pentru pregătirea negocierea perioadei de programare 2020-2027.

În prezent, ideea accesării fondurilor europene este asociată direct cu un efort birocratic ridicat, ceea ce încă generează un sentiment de reținere în special din partea mediului privat, care percepe mecanismul de implementare al fondurilor europene ca fiind unul necesar de reformat.

Reducerea suprareglementării, reducerea birocrației și simplificarea procedurilor, eficientizarea instrumentelor de comunicare a informațiilor cu privire la apelurile de finanțare sau chiar analiza oportunității realizării unei reforme administrative care să faciliteze trecerea de la un sistem centralizat la un regim mixt prin care Comisia Europeană să poată lucra direct cu regiunile de dezvoltare, sunt idei care pot fi luate în calcul pentru a asigura creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene până la încheierea perioadei actuale de programare.

Contactează-ne